Spring naar de inhoud

Herziening van hypothecaire lening

WAT IS EEN HERZIENING VAN DE HYPOTHEEKLENING ?

Een herziening van het woonkrediet houdt in dat de lopende hypotheeklening wordt terugbetaald en ze wordt vervangen door een nieuw krediet. 

HERZIENING OF HERFINANCIERING VAN DE HYPOTHEEK ?

Met herziening wordt meestal de nieuwe hypotheek bij dezelfde bankinstelling afgesloten. 

Wanneer de nieuwe hypotheek bij een nieuwe kredietverstrekker wordt ondergebracht spreekt men van herfinanciering.

IS EEN HERZIENING VAN DE HYPOTHEEKLENING INTERESSANT?

Een herziening is eerst interessant wanneer de kosten lager zijn dan de winst. Of anders gezegd, wanneer het verschil in aflossing van de nieuwe hypotheek en de oude hypotheek over gans de termijn voordeliger is dan alle kosten voor herziening.

Een voorafgaandelijke kosten/batenanalyse  is vereist om de rentabiliteit vast te stellen. De hypotheekconsulent maakt steeds vooraf een berekening om de haalbaarheid te kennen en verstrekt onafhankelijk leningadvies.

HOE WERKT EEN HERZIENING VAN DE HYPOTHEEKLENING ?

Voor het lopende krediet dient eerst het actuele saldo van de lopende schuld berekend samen met een wederbeleggingsvergoeding. Deze vergoeding dient betaald aan de kredietverstrekker omdat hij plots zijn kapitaal terug ontvangt en dit dient te herbeleggen. Deze vergoeding bedraagt 3 maanden interest op het openstaande kapitaal. Dit dient vermeerderd met de kosten van handlichting voor de opheffing van de hypotheek omvat het totale schuldbedrag. Verder dient dit bedrag met schattings- en dossierkosten, notariskosten voor de nieuwe hypotheek. Voor dit totale kostenplaatje wordt een nieuw krediet gezocht, voor dezelfde looptijd of langere / kortere looptijd. Bij het verlijden van de notariële akte wordt de oude hypotheekschuld terugbetaald, alle kosten vereffend en de nieuwe hypotheek start nu.

Start hier de aanvraag van uw hypotheek !

7 REDENEN OM DE HYPOTHEEKLENING TE HERZIEN

Om een herfinanciering of herziening van het woonkrediet aan te gaan hebben wij de redenen even op een rij gezet.

1. LAGERE INTRESTVOET : 

De hypotheeklening herzien gewoon omdat de intrestvoeten zijn gedaald is geen goede optie. Vooreerst dient een studie gemaakt over de haalbaarheid.  De toekomstige verminderde lasten van interesten moeten hoger zijn dan de kosten, die een herziening of herfinanciering meebrengen. Wanneer de rentevoet is gedaald ten opzichte van de rentevoet bij afsluiting van het krediet en de gekozen rentevoet ook nog vast is, dan kan het merkelijk voordeliger zijn om een herziening of herfinanciering van de hypotheek op te starten.

2. LAGERE MAANDLAST : 

De herfinanciering om lagere maandlast te verkrijgen is interessant, wanneer bijv. één inkomen is weggevallen of het inkomen is verlaagd door ziekte of ongeval of werkloosheid. Misschien zijn er onverwachte kosten komen opduiken, hetgeen een kostenverlaging van de hypotheek noodzakelijk maakt. Zo kan geopteerd worden om op langere termijn lagere aflossingen te doen en de maandlasten alzo te verlichten.

3. ANDERE LOOPTIJD VOOR KREDIET: 

Om diverse redenen kan men de looptijd willen veranderen. Soms wil men verkorten wanneer bijv. de inkomsten merkelijk zijn gestegen of men plots beschikking heeft over nieuw kapitaal. Ofwel is de wens de duurtijd te verlengen wanneer het inkomen is gedaald of een financiële tegenslag dient verwerkt te worden.

4. ONTEVREDEN OVER HYPOTHEEKFORMULE : 

Bij het afsluiten van de lening is destijds gekozen voor hogere vaste intrestvoet, terwijl de intrestvoeten dalen. Ofwel koos men voor een variabele intrestvoet terwijl men nu met een beter inkomen voor zekerheid naar de toekomst wil kiezen voor vaste intrestvoet.  De kredietverstrekker is niet altijd zo meegaand en gaat zeker niet tot het uiterste om voordeliger marktrente aan te bieden. Zo kan een nieuwe kredietverstrekker wel oplossing bieden.

5. VERBOUWINGSWERKEN : 

Wanneer het bedrag van de geplande verbouwingen dit van de wederopname overtreft en/of een extra renovatielening de maandelijkse lasten te duur maakt, kan overwogen worden tot herziening van de hypotheeklening.

6.  NIET TEVREDEN OVER KREDIETINSTELLING: 

Soms leidt de onpersoonlijkheid gedurende de looptijd van het krediet tot ontevredenheid.  Het bankkantoor sluit zonder meer, de bankdirecteur is overgeplaatst en een afspraak met de nieuwe onbekende is moeilijk vast te leggen.

7. VERANDERING PERSOONLIJKE SITUATIE : 

Plotseling ontslag, een opgelopen achterstand in de aflossingen van de hypotheek, een echtscheiding, een aankoop van een bijkomend pand of een hergroepering van diverse kredieten kunnen het motief vormen voor herfinanciering of herziening van de hypotheek.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse update en schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief !

WELKE KOSTEN BIJ EEN HERZIENING ?

WEDERBELEGGINGSVERGOEDING :   

De huidige bankier ontvangt plots het ontleende bedrag in één keer terug en vraagt hiervoor een vergoeding van maximaal drie maanden interest voor woonkredieten. Voor handelskredieten kan dit tot zes maanden oplopen.

HANDLICHTING : 

De gevestigde hypotheekwaarborg dient opgeheven te worden na terugbetaling van de schuld aan de ontlenende kredietverstrekker en hiervoor zal de notaris handlichtingskosten aanrekenen. De kosten bedragen ongeveer 0,7 % op het ontleende bedrag.

INSCHRIJVING HYPOTHEEK : 

De nieuwe kredietverstrekker wil hypotheek vestigen op het pand en hiervoor zal de notaris kosten aanrekenen.

NOTARISKOSTEN  : 

Voor het verlijden van de nieuwe akte zal de notaris kosten aanrekenen.

SCHATTINGS- EN DOSSIERKOSTEN : 

De nieuwe kredietverstrekker wil een deskundig schattingsverslag van het pand en zal ook voor het aanbod van de nieuwe hypotheek dossierkosten aanrekenen.

De opmaak van een kosten/batenanalyse vraagt kennis en professionalisme. De hypotheekconsulent helpt met de juiste berekening en verstrekt onafhankelijk leningadvies.

HOE DIKWIJLS EEN HERZIENING VAN DE HYPOTHEEKLENING ?

Voor de frequentie van een herziening van de hypotheeklening is geen enkele beperking vastgelegd.  De herziening kan gedaan worden bij de lopende kredietverstrekker of bij een nieuwe leningsmaatschappij.

SNEL DE KOSTEN VAN JE WOONPROJECT BEREKENEN

Met de IMMOSIMULATOR kan je snel en eenvoudig de kosten van je woonproject berekenen (uitgezonderd de kosten voor verzekeringen, zoals brand- en schuldsaldoverzekering). Zo krijg je een inschatting van de maandelijkse aflossingen voor uw hypothecair krediet.

WAT IS EEN HERGROEPERING ?

Met een hergroepering van kredieten worden alle lopende kredieten samengebundeld in één krediet. Meestal zal het nieuwe krediet een langere looptijd kennen zodat de totale maandlast verminderd. Zo krijgt het maandelijks budget meer zuurstof.

Start nu de aanvraag van uw herziening !

WAT MET DE WOONBONUS BIJ HERZIENING ?

De Vlaamse woonbonus is afgeschaft op 01 januari 2020.  Met een herfinanciering wordt het fiscaal voordeel behouden, vermits dit krediet wordt beschouwd als een voortzetting van de oorspronkelijke lening. De startdatum van het oorspronkelijk krediet is bepalend, zelfs al wordt de herfinanciering verplaatst naar een andere kredietgever.

Het voordeel van de woonbonus blijft evenwel beperkt tot het openstaand saldo van de oorspronkelijke lening. 

WAT MET DE SCHULDSALDOVERZEKERING BIJ HERZIENING ?

De schuldsaldoverzekering kan worden behouden na de herziening, wanneer de kapitaalsdelging of schuld en de termijn dezelfde zijn als het oorspronkelijk krediet. 

Indien het krediet verhoogd en de termijn verlengd worden dan kan een bijkomende schuldsaldo oplossing bieden.

KOSTENDETAIL BIJ DEZELFDE KREDIETVERSTREKKER

  1. een wederbeleggingsvergoeding van maximaal 3 maanden interest
  2. notariskosten voor de akte van de nieuwe hypotheek
  3. dossierkosten en eventueel schattingskosten
  4. extra premie voor schuldsaldoverzekering

KOSTENDETAIL BIJ ANDERE KREDIETVERSTREKKER

  1. wederbeleggingsvergoeding van maximaal drie maanden interest
  2. notariskosten voor de handlichting, voor het opheffen van de hypotheek van de vorige kredietverstrekker
  3. notariskosten voor de akte van de nieuwe hypotheek, hypotheekinschrijving en registratierechten voor het aangaan van de nieuwe hypotheek
  4. schattingskosten en dossierkosten
  5. eventueel extra kosten voor schuldsaldoverzekering
hypotheekconsulent
OPGELET, geld lenen kost ook geld.