Spring naar de inhoud

Rentevoet vast of variabel ?

De nominale intrestvoet van het krediet bepaalt hoeveel intresten aan de kredietverstrekker verschuldigd zijn buiten de terugbetaling van het ontleende kapitaal. Deze intrestvoet kan vast of variabel zijn, doch ook een combinatie van beiden is mogelijk.

VASTE RENTEVOET

Bij een woonlening met een vaste rente verandert de rentevoet niet en dit voor de volledige duurtijd van het krediet. De maandelijkse aflossing of annuïteit blijft steeds hetzelfde.

Vanaf de onderschrijving van het krediet kan je precies de totale kost van lening berekenen. 

Een vaste rentevoet biedt meer zekerheid en is makkelijker in een financiële planning in te brengen. De bewegingen van de financiële marktrentes hebben geen enkele invloed op de maandelijkse aflossing.  

Staat de rentevoet laag bij het afsluiten van het krediet dan is dit een aangewezen middel om gedurende gans de looptijd gunstig te ontlenen.

Voordelen Vaste Rentevoet

 • De rentvoet van gans de looptijd van het krediet staat vast en alle aflossingen blijven hetzelfde
 • Fluctuaties in de rente hebben geen weerslag op je kredietaflossing en dit zowel voor rentestijgingen als rentedalingen.
 • Elke maand blijft de afbetaling hetzelfde.

Nadelen Vaste Rentevoet

 • Een vaste rentevoet is over het algemeen hoger dan een variabele rentevoet.
 • Voor een vaste intrestvoet kiezen is kiezen voor zekerheid en zekerheid kost geld.
 • Rentedalingen hebben geen invloed op de intrestvoet

Wanneer kiezen voor VASTE rentevoet ?

VASTE RENTEVOET IS BETER WANNEER :

 • zekerheid belangrijk is en vooraf de looptijd en aflossingsbedrag precies bekend willen zijn.
 • Wanneer de rentevoeten laag zijn bij het aangaan van het krediet en wellicht rentestijgingen in de toekomst te verwachten zijn.
 • Wanneer financiële planning nauwkeurig dient opgemaakt naar de toekomst toe.
 • Wanneer er weinig reserve is om toekomstige renteverhogingen te kunnen financieren.

VARIABELE RENTEVOET

Een variabele rentevoet, de basisrentevoet die bij de ondertekening van de kredietovereenkomst vastgelegd is, wordt aangepast in functie van de evolutie van een referentie-index. Deze index is gebaseerd op de schommelingen van de intrestvoeten op de financiële markt. Bij een lening met variabele rente kan de rentevoet WEL veranderen. Een variabele rentevoet kan zowel omhoog als omlaag schommelen. Hoe vaak en hoeveel hangt af van de gekozen kredietformule.

De rentevoet kan ten vroegste elk jaar veranderen of na 3 jaar, na 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar,… enzovoorts.

De wet bepaalt bovendien dat de oorspronkelijke intrestvoet nooit meer mag stijgen dan ze kan dalen. Dit houdt dus in dat de rentevoet maximaal kan verdubbelen. Zo staat er dus een rem op de toekomstige verhogingen van de intrestvoet.

Verder bieden kredietverstrekkers ook veiligheid aan bij variabele rentevoeten onder de vorm van caps. Zo kan je een variabele formule kiezen met cap1, cap2, cap3 of cap5.. Dit houdt in dat de startende intrestvoet nooit hoger kan stijgen dan 1 % bij cap1, 2 % bij cap2, 3 % bij cap3, en 5 % bij cap5. Deze veiligheid wordt ook als semi-variabel omschreven.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse update en schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief !

Voordelen Variabele rentevoet

 • Bij een variabele rentevoet begin je met een rentevoet die  in het algemeen lager ligt dan een vaste rentevoet.
 • Wanneer de rentevoet daalt, dan dalen je maandelijkse lasten.
 • Bij kredieten met korte looptijd kan een variabele rentevoet erg interessant zijn vermits de kans op rentestijgingen beperkt zijn in de tijd. 
 • Rentestijgingen kunnen beperkt worden door een cap toe te voegen.
 • Sommige kredietverleners bieden dan nog een accordeonformule aan, waarbij de duurtijd van de lening kan verlengd of verkort worden naargelang de rentevoet stijgt of daalt. Je maandelijks bedrag blijft dan alsnog hetzelfde omdat de duurtijd wordt aangepast.

Nadelen variabele Rentevoet

 • Door de regelmatige herzieningen heb je geen zekerheid over hoeveel je elke maand moet aflossen tijdens de looptijd. Dat kan doorwegen als je bijvoorbeeld moet renoveren en niet goed weet hoeveel je renovatie zal kosten.
 • Stijgt de rente, dan stijgen je maandelijkse lasten.

Wanneer kiezen voor VARIABELE rentevoet ?

YOU TUBE kanaal

VARIABELE RENTEVOET IS BETER WANNEER :

 • je de laagste rentevoet wil bij het starten van het krediet.A
 • je voor een korte periode een krediet aangaat daar een rentestijging op korte termijn beperkt is.wil lenen. 
 • je van oordeel bent dat de rente zal dalen en het risico aangaat dat de rente stijgt.
 • je over voldoende financiële middelen beschikt op rentestijgingen op te vangen
Start hier de aanvraag van uw hypotheek !

Vast en Variabel gecombineerd in één krediet

Sommige kredietverstrekkers bieden de mogelijkheid om zowel een gedeelte van het vereiste kapitaal te ontlenen aan een vaste intrestvoet en een deel aan variabele intrestvoet.

Het variabele deel zorgt voor een lagere beginaflossing en biedt voordeel bij rentedalingen, terwijl het vaste deel zorgt voor zekerheid.

SNEL DE KOSTEN VAN JE WOONPROJECT BEREKENEN

Met de IMMOSIMULATOR kan je snel en eenvoudig de kosten van je woonproject berekenen (uitgezonderd de kosten voor verzekeringen, zoals brand- en schuldsaldoverzekering). Zo krijg je een inschatting van de maandelijkse aflossingen voor uw hypothecair krediet.

Wie bepaalt de rentevoet ?

De rentevoet die je overeenkomst met de kredietgever wordt meerendeels bepaald door de rentetarieven van de EUROPESE CENTRALE BANK (ECB), welke gebruikt maakt van verschillende referentie-indexen.

Deze instelling heeft de laatste tijd heel sterk de rente verlaagd om het ontlenen aantrekkelijk te maken voor personen en voor bedrijven om zo de economie aan te sterken door meer consumptie en meer investeringen.

BONUS

Focus niet enkel op de rentevoet.

Vaak is de verkregen rentevoet gekoppeld aan voorwaarden, zoals het aangaan van brandverzekering en/of schuldsaldoverzekeringen.,Vooral deze verzekeringspremies kunnen over de ganse duur van het krediet grote verschillen geven. 

Bekijk het volledige kostenplaatje als je een vergelijking van kredieten maakt.

hypotheekconsulent