Spring naar de inhoud

Kredietwaarborgen

Om het risico te beperken, wanneer de ontlener zijn verbintenissen niet kan nakomen zal elke kredietverstrekker zich zo veel mogelijk willen indekken. Elk krediet is een risico en hiertegen vraagt de ontlener waarborgen.

Soorten waarborgen

 • Zakelijke waarborgen 

Zakelijke waarborgen zijn voorkeurregels op eigendommen van de ontlener, waarbij de bank een voorkeurrecht krijgt bij vervreemding van het in pand gegeven goed. Eenvoudig gezegd kan de bankinstelling het goed verkopen en de opbrengsten innen. We kunnen drie types zakelijke waarborgen onderscheiden:

 • Het pand: omvat alle roerende goederen uit het handelsfonds, zowel immaterieel (handelsmerk, goodwill, …) als materieel (meubilair, inrichting, …). Ook handelsgoederen kunnen in pand worden gegeven voor een percentage van de waarde.
 • Het voorrecht: waarbij de kredietverstrekker een wettelijk recht van voorrang heeft op de goederen die in waarborg werden gegeven. De bank neemt dan de plaats in van verkoper. Dit duidt men soms ook aan onder de benaming ‘subrogatie’.
 • De hypotheek: omvat enkel onroerende goederen zoals een bedrijfsgebouw. Wanneer de lening of het krediet niet kan terugbetaald worden, dan kan de kredietverstrekker het gebouw verkopen.
 • Persoonlijke waarborgen 

Hierbij zal een derde persoon zich persoonlijk borg stellen tot terugbetaling van een lening. Indien de ontlener de lening niet kan terugbetalen zal de borg de afbetaling verderzetten. Iedereen kan zich borgstellen. Vb een familielid, een kennis of een onderneming. 

DE HYPOTHEEKCONSULENT  VERGELIJKT ALLE HYPOTHEEKFORMULES VAN BIJNA ALLE BELGISCHE KREDIETVERSTREKKERS

MET IMMOSIMULATOR KAN JE SNEL DE KOSTEN VAN JE WOONPROJECT BEREKENEN

 • Semi-zakelijke waarborgen : 

In dit geval is er meer vertrouwen tussen de ontlener en de lener. De kredietverstrekker steunt op de persoonlijke verbintenis van de lener, maar heeft de mogelijkheid om een zakelijke waarborg te vestigen zodra er aflosssingsmoeilijkheden opduiken. Deze semi-zakelijke waarborgen slaan meestal op het hypothecair mandaat  of een volmacht tot inschrijving op het handelsfonds.

 • Morele zekerheden : 

Hier wordt enkel afspraak gemaakt over het nakomen van de gemaakte verbintenis. De lener verbindt zich om het onroerend goed niet te verkopen of om er geen hypotheek op te vestigen zolang de verbintenis loopt.

Hoe bepaalt de kredietverstrekker de waarborg ?

Iedere kredietverstrekker hanteert eigen criteria :

 • omtrent het risiconiveau
 • over de beschikbare waarborgen
 • welke kosten zijn eraan verbonden
 • wat is de risicograad
 • hoe is de klantenrelatie
 • welke vergoeding wordt gevraagd voor het kredietbedrag
 • TIP : 

Als lener beperkt je zoveel mogelijk de waarborgen, welke de kredietverstrekker vraagt tot beloop van het ontleende bedrag.

hypotheekconsulent

OPGELET, geld lenen kost ook geld.